TÜRK VERGİ SİSTEMİ-ÜNİTE – 2 –BÖLÜM – 1 –TİCARİ KAZANÇ

TÜRK VERGİ SİSTEMİ-ÜNİTE – 2 –BÖLÜM – 1 –TİCARİ KAZANÇ

1- Aşağıdakilerden hangisi, Gelir Vergisi Kanunu yönünden, ticari ve sınai faaliyetin özelliklerinden biri değildir?
A. Faaliyetin sermaye ve teşebbüs faktörlerinin karışımı bir organizasyona dayanması.
B. Faaliyetin zirai faaliyet türünden bir faaliyet olmaması.
C. Faaliyetin serbest meslek faaliyeti türünden bir faaliyet olmaması.
D. Faaliyetin sürekli olarak yapılması.
E. Faaliyet sonucu mutlak kâr elde edilmesi.

2- Aşağıdakilerin hangisinden elde edilen gelir kanunda özel olarak sayılan ticari kazançlardan biri değildir?
A. Maden ocaklarının işletilmesi
B. Telif haklarının müellifleri tarafından satılması
C. Özel okulların işletilmesi
D. Gayrimenkul alım satımı işiyle sürekli uğraşılması
E. Coberlik faaliyetleri

3- Aşağıdakilerin hangisinden elde edilen gelir kanunda özel olarak sayılan ticari kazançlardan biri değildir?
A. Satın alınan bir arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek satılması
B. Kendi nam ve hesabına menkul kıymet alım satımı ile uğraşılması
C. Tuğla ve kiremit ocaklarının işletilmesi
D. Kum ve çakıl istihsal yerlerinin kiraya verilmesi
E. Diş protezciliği yapılması

4- Kollektif şirket ortaklarının şirket kazancından aldıkları paylar aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamında yer alır?
A. Ticari kazanç
B. Değer artışı kazancı
C. Sair kazanç
D. Menkul sermaye iradı
E. Gayrimenkul sermaye iradı

5- Adi komandit şirketlerde, komanditer ortakların şirket kazancından aldıkları paylar hangi gelir unsuru içine girer?
A. Ticari kazanç
B. Ücret
C. Gayrimenkul sermaye iradı
D. Menkul sermaye iradı
E. Serbest meslek kazancı

6- Adi komandit şirketlerde, komandite ortakların şirket kazancından aldıkları paylar hangi gelir unsuru içine girer?
A. Ticari kazanç
B. Menkul sermaye iradı
C. Ücret
D. Serbest meslek kazancı
E. Gayrimenkul sermaye iradı

7- Ziraatla uğraşan kolektif şirketin ortaklarının şirket kazancından aldıkları paylar aşağıdaki gelir unsurlarından hangisine girer?
A. Diğer kazanç ve irat
B. Zirai kazanç
C. Ticari kazanç
D. Menkul sermaye iradı
E. Serbest meslek kazancı

8- Aşağıdakilerden hangisinin şirket kazancından aldıkları paylar ticari kazanç olarak vergilendirilmez?
A. Tarımla uğraşan kollektif şirket ortaklarının
B. Tarımla uğraşan adi komandit şirkette komandite ortakların
C. Tarımla uğraşan adi şirket ortaklarının
D. Ticaretle uğraşan adi şirket ortaklarının
E. Ticaretle uğraşan kollektif şirket ortaklarının

9- Tarımsal faaliyette bulunan bir komandit şirketin komandite ortağının, şirket kazancından aldığı pay aşağıdaki gelir unsurlarından hangisine girer?
A. Diğer kazanç ve irat
B. Menkul sermaye iradı
C. Ticari kazanç
D. Zirai kazanç
E. Serbest meslek kazancı

10- Aşağıdakilerden hangisi, gelirinin ticari kazanç sayılması bakımından, kollektif şirket ortağına benzemektedir?
A. Adi komandit şirketin komanditer ortağı
B. Limited şirket ortağı
C. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin komanditer ortağı
D. Anonim şirket ortağı
E. Adi komandit şirketin komandite ortağı

11- Aşağıdakilerden hangisinin, şirket kazancından aldıkları paylar ticari kazanç olarak vergilendirilmez?
A. Kollektif şirket ortaklarının
B. Adi komandit şirkette komandite ortakların
C. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette komandite ortakların
D. Limited şirket ortaklarının
E. Adi şirket ortaklarının

12-  Birinci sınıf tüccarlar gelirlerini hangi esasa göre tespit ederler?
A. Basit hesap esası
B. Bilanço esası
C. Götürü esas
D. Muafiyet esası
E. İşletme hesabı esası

13- Birinci sınıf tüccarlar aşağıdaki defterlerden hangisini tutmak zorunda değildir?
A. Envanter Defteri
B. Büyük Defter
C. Yevmiye Defteri
D. Bilanço
E. İşletme Defteri

14- Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi birinci ve ikinci sınıf tüccar ayrımında dikkate alınan ölçütlerden biridir?
A. İşyeri kirası
B. İşçi sayısı
C. İşyeri büyüklüğü
D. İş hasılatı
E. Ortak sayısı

15- Aşağıdakilerden hangisi birinci sınıf tüccar değildir?
A. Her çeşit ticaret şirketleri
B. Kurumlar vergisine tabi tüzel kişiler
C. Her çeşit adi şirketler
D. Yıllık alım, satım ve iş hasılatı toplamları V.U.K.’na göre tespit edilen tutarların üzerinde olanlar
E. Kendi istekleriyle bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler

16- Bilanço esasına göre ticari kazanç nasıl hesaplanır?
A. Ödenmiş sermaye bulunarak
B. Hasılattan giderler düşülerek
C. Götürü olarak
D. Yılsonu öz sermayeden yılbaşı öz sermaye çıkarılarak
E. Yılbaşı öz sermayeden yılsonu öz sermaye çıkarılarak

17- Ticari kazancın bilanço esasına göre tespitinde, yıl içinde işletmeye eklenen değerler için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A. Yıl sonu öz sermaye ile yıl başı öz sermaye arasındaki farka eklenir.
B. Yıl sonu öz sermaye ile yıl başı öz sermaye arasındaki farktan çıkarılır.
C. Amortismana tabi tutulur.
D. Vergi iadesine tabi tutulur.
E. Yeniden değerlemeye tabi tutulur.

18- Müteşebbisin işe başladığı zaman işletmeye koyduğu ekonomik değerlerin toplamına ne ad verilir?
A. Döner sermaye
B. Çıkarılmış sermaye
C. Sermaye
D. Öz sermaye
E. Ödenmemiş Sermaye

19- Aşağıdakilerden hangisi öz sermaye mukayesesi yoluyla ticari kazancın tespitinde gerçek aktifi bulmak için bilançonun aktif toplamından çıkarılacak hesap tutarlarından biri değildir?
A. Amortismanlar
B. Mal hesabı
C. Zararlar
D. Karşılıklar
E. İlk tesis ve taazzuv giderleri

20- İkinci sınıf tüccarlar aşağıdaki defterlerden hangisini tutarak kazançlarını tespit ederler?
A. Defteri kebir
B. Yevmiye defteri
C. Kasa defteri
D. İşletme hesabı defteri
E. Envanter defteri

21- Aşağıdakilerden hangisinde, dönem sonu mal mevcutları kayıtlara hasılat olarak yazılmaktadır?
A. İşletme hesabı esası
B. Bilanço esası
C. Basit gider usulü
D. Basit usul
E. Ortak genel giderlerin dağılımı usulü

22- Birden fazla takvim yılında sürdürülen aşağıdaki faaliyet türlerinin hangisinde gelirin yıllık olması ilkesi geçerli değildir?
A. Coberlik faaliyeti
B. Sanayi ürünü ihracı
C. Maden ocağı işletilmesi
D. Özel okul işletilmesi
E. Taahhüde dayalı inşaat ve onarma işi

23- Taahhüde dayalı olarak yapılan ve birden fazla yıl süren inşaat ve onarma işleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Ticari kazancın takvim yılı esasından ayrılarak tespiti söz konusudur.
B. Söz konusu işler, istisna akdi içine giren işlerdir.
C. Kesin kâr veya zarar işin bittiği yılda belli olur.
D. İşin henüz bitmediği yıllarda elde edilen hasılat ve yapılan giderler, bir sonraki yıla devredilir.
E. Özel inşaatlardan elde edilen kazançlar da bu usule göre tespit edilir.

24- Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın gerçek usulde tespitinde, kazancın elde edilmesi ve devamının sağlanması için yapılan genel giderlerden biri değildir?
A. İşyerinin kira bedeli
B. İşyerinin aydınlatma ve ısıtma gideri
C. İşçilerin özel seyahat giderleri
D. Üretimde çalışan işçilerin ücretleri
E. İşletmenin posta, telefon ve telgraf giderleri

25- Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın gerçek usulde tespitinde, hasılattan indirilebilecek giderlerden biri değildir?
A. İşletme sahibinin ödediği gelir vergisi
B. Kırtasiye giderleri
C. İşçi ücretleri
D. Sabit kıymet amortismanları
E. İşle ilgili seyahat giderleri

26- Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın gerçek usulde tespitinde, hasılattan indirilebilecek giderlerden biri değildir?
A. İşçilerin, işyerinde ve işyerinin eklentilerinde yiyecek, tedavi ve ilaç giderleri
B. İşçiler için mükellef tarafından ödenen sigorta primleri
C. İşçilere işin gereği olarak verilen ve işten ayrılmaları durumunda geri alınacak olan giyim eşyası giderleri
D. İşle ilgili olmak şartıyla yazılı bir sözleşmeye, ilama veya kanuna dayanılarak ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar
E. İşletmede kayıtlı olmayan taşıtların amortismanları

27- Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın gerçek usulde tespitinde, hasılattan indirilebilecek giderlerden biri değildir?
A. İşverenlerin üyesi bulundukları sendikalara ödedikleri aidatlar
B. M.T.V.K.’nda yer alan I, III ve IV sayılı tarifeye göre ödenen motorlu taşıtlar vergisi
C. İşletmeye dahil olup sadece işte kullanılan taşıtların amortismanları ve giderlerinin tamamı
D. İşletmeyle ilgili olmak şartıyla emlak, gider, istihlak, damga, belediye vergileri ve harçlar
E. İşle ilgili yapılan, işin önemi ve genişliği ile orantılı seyahat ve ikamet giderleri

28- Ticari kazancın gerçek usulde tespitinde işle ilgili aşağıdaki giderlerden hangisi hasılattan indirilemez?
A. Her türlü para ve vergi cezaları
B. Seyahat giderleri
C. Amortismanlar
D. Bina ve arazi vergileri
E. Genel giderler

29- Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın gerçek usulde tespitinde, hasılattan indirilebilir?
A. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar
B. Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar ve ücretler
C. Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmedeki alacaklarına yürütülecek faizler
D. Akitlerde cezai şart olarak öngörülen tazminatlar
E. Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ve teşebbüs sahibinin suçundan doğan tazminatlar

30- Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın gerçek usulde tespitinde, işletmeye dahil olan iktisadi değerlerin amortismanlarının hasılattan indirilebilmesinin koşullarından biri değildir?
A. İktisadi değerlerin işletmede 1 yıldan daha uzun süre kullanılması
B. İktisadi kıymetlerin envanterde yer almaması
C. İktisadi değerlerin yıpranmaya ve aşınmaya maruz bulunması
D. İktisadi değerlerin değer kaybına maruz kalması
E. İktisadi değerlerin maliyetlerinin kanunen tespit edilmiş limitlerin (2010 yılı için 680 TL) üzerinde olması

CEVAPLAR

1. E

2. B

3. D

4. A

5. D

6. A

7. C

8.C

9. C

10. E

11. D

12. B

13. E

14. D

15. C

16. D

17. B

18. C

19. B

20. D

21. A

22. E

23. E

24. C

25. A

26. E

27. B

28. A

29. D

30. B


Reklamlar

Yorum bırakın

Filed under AÖF - Türk Vergi Sistemi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s