Türk Vergi Sistemi – Ünite – 4 – Bölüm-1- GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI

Türk Vergi Sistemi – Ünite – 4 – Bölüm-1- GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI

1- Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanu-nundaki gayrimenkul kavramının kapsamına girmez?
A. Motorlu araçlar
B. İşletme hakları
C. Makine ve tesisat
D. Hisse senedi
E. Motorlu yükleme ve boşaltma araçları

2- Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sermaye iradı dolayısıyla vergi mükellefi değildir?
A. Gayrimenkullerin sahipleri
B. Gayrimenkullerin mutasarrıfları
C. Gayrimenkullerin kiracıları
D. Gayrimenkullerin bakıcıları
E. Gayrimenkullerin irtifak hakkı sahipleri

3- Aşağıdaki mal ve hakların hangisinin kira-lanmasından elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye iradı sayılmaz?
A. Arazi ve bina
B. Tuzlalar
C. Gemi ve gemi payları
D. Motorlu çekme aracı
E. Ticari işletmenin bilançosuna kayıtlı motorlu taşıt

4- Aşağıdakilerin hangisinden elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı değildir?
A. Memba suları ve madenlerin kiralanmasından
B. Voli ve dalyanların kiralanmasından
C. Gayrimenkul olarak tescil edilen hakların kiralanmasından
D. Telif haklarının sahipleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından
E. Tuğla ve kiremit harmanlarının kiralanma-sından

5- Aşağıdakilerin hangisinden elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı değildir?
A. Gayrimenkullerin mütemmim cüzü ve teferruatlarının asıl şeyden ayrı olarak kiralanmasından
B. Arama ve işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatlarının kiralanmasından
C. Tuzlaların ve madenlerin işletilmesinden
D. Marka ve ticaret unvanının kiralanmasından
E. İhtira beratlarının mucitleri ve kanuni mirasçıları dışındaki kişilerce kiralanmasından

6- Aşağıdakilerden hangisi mütemmim cüz değildir?
A. Kapının anahtarı
B. Evin penceresi
C. Arazi üzerindeki ağaç
D. Evin merdivenleri
E. Evin kapısı

7- Zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin sadece üründen pay alan arazi sahibinin geliri aşağıdaki gelir unsurlarından hangisine gir-mektedir?
A. Zirai kazanç
B. Sair kazanç ve irat
C. Ticari kazanç
D. Menkul sermaye iradı
E. Gayrimenkul sermaye iradı

8- Bir ticari işletmenin aktifinde kayıtlı bir gayrimenkulün kiralanmasından elde edilen gelir aşağıdakilerden hangisinin kapsamın-dadır?
A. Zirai kazanç
B. Sair kazanç ve irat
C. Ticari kazanç
D. Menkul sermaye iradı
E. Gayrimenkul sermaye iradı

9- Telif haklarının sahipleri veya kanuni miras-çıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelir aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin içinde yer alır?
A. Gayrimenkul sermaye iradı
B. Değer artışı kazancı
C. Ticari kazanç
D. Menkul sermaye iradı
E. Serbest meslek kazancı

10- Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kiralar nasıl değerlendirilir?
A. Hangi yıl için alınmış ise o yılın kirası sayılır
B. Elde edildiği yılın kirası sayılarak vergilendirilir
C. Gelecek yıllarda faizi ile vergilendirilir
D. Maliye Bakanlığı tarafından belirtilen tarihte vergilendirilir
E. Vergiden istisnadır

11- Kiranın yabancı para ile tahsili halinde hasılat hangi değer üzerinden Türk parasına çevrilir?
A. Piyasa değeri
B. Varlık bedeli
C. İtibari değeri
D. Borsa rayici
E. İskonto bedeli

12- Kiranın ayni olarak tahsilinde, emsal bedel aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit edilir?
A. Kiraya veren
B. Kiracı
C. Takdir komisyonu
D. Komisyoncu
E. Maliye Bakanlığı

13- Kiranın ayni olarak tahsil edilmesi halinde ayni değer, değerleme ölçülerinin hangisine göre değerlenir?
A. Tasarruf değeri
B. Kayıtlı değer
C. Emsal bedel
D. Borsa rayici
E. Maliyet bedeli

14- Bina ve arazilerde emsal kira bedeli V.U.K.’na göre belirlenen vergi değerinin yüzde kaçıdır?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
E. 8

15- İntifa ve irtifak haklarının kiralanmasında, emsal kira bedeli, maliyet bedellerinin yüzde kaçıdır?
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
E. 25

16- Aşağıdakilerden hangisi emsal kira bedeli esasının uygulanmayacağı durumlar arasında yer almaz?
A. Boş kalan gayrimenkullerin, korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ika-metinde bırakılması
B. Gayrimenkullerin mal sahiplerinin usul, fürû ve kardeşlerin ikametine tahsis edilmesi
C. Mal sahibi ile birlikte akrabalarında aynı evde ve dairede ikamet etmesi
D. Genel bütçeye dahil daireler ve katma büt-çeli idareler ile özel idareler ve belediyeler ile diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalar
E. Gayrimenkullerin mal sahiplerinin arkadaş-larının ikametine tahsis edilmesi

17- Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul ser-maye iradının tespitinde gider olarak indirilemez?
A. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri
B. Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri
C. Kiraladıkları mal ve haklan kiraya verenlerin ödedikleri kiralar
D. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak kanuna veya ilama dayanarak ödenen tazminatlar
E. Sahibi bulundukları ticarethaneyi kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutların kira bedeli

18- Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sermaye iradının tespitinde gider olarak indirilemez?
A. Aydınlatma ve ısıtma giderleri
B. İdare giderleri
C. Emsal kira bedeli
D. Sigorta giderleri
E. Kiralanan mallar için ödenen vergi ve harçlar

19- Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sermaye iradının tespitinde gider olarak indirilemez?
A. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar
B. Kiracı tarafından ödenen su, aydınlatma ve asansör giderleri
C. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutların kira bedelleri
D. Kiralanan mallara ait bakım ve idame giderleri
E. Kira konusu bina ile ilgili emlak vergisi

20- Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap tarihinden İtibaren 5 yıl süreyle iktisap bedelinin yüzde kaçı hasılattan indirilebilir?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
E. 8

21- Götürü gider indirimi hakkında aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Götürü gider indirimi, sadece hakların kiraya verilmesinden elde edilen hasılata uygulanır
B. Götürü gider indirimi usulünü seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler
C. Mükellefleri, gerçek giderleri belgelemek ve saklamak yükümlülüğünden kurtaran indirim türüdür
D. Götürü gider indirimi usulünü seçen mükel-lefler, götürü gider dışında gerçek giderlerden herhangi birisini ayrıca indiremezler
E. Hasılatta indirilebilecek götürü gider tutarı, hasılatın %25’idir

22- Gayrimenkul sermaye iradında, aşağıdaki-lerden hangisine götürü gider indirimi uygulanmaz?
A. Hakların kiraya verilmesi
B. Binanın kiraya verilmesi
C. Gemilerin kiraya verilmesi
D. Motorlu yükleme aracının kiraya verilmesi
E. Arazinin kiraya verilmesi

23- Götürü gider indirimine tabi olan mükellefler bu usulden kaç yıl geçmedikçe dönemezler?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

24- Gayrimenkul sermaye iradında götürü gider indirimini benimseyen mükellefler gayri safi hasılatların % kaçını gider olarak indirebilirler?
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
E. 30

25- Gayrimenkul sermaye iradında istisna, aşa-ğıdakilerden hangisinin kiralanmasında söz konusu olur?
A. Meskenin
B. İşyerinin
C. Voli ve dalyanların
D. Madenlerin ve tuzlaların
E. Kum ve çakıl istihsal yerlerinin

CEVAPLAR

1. D

2. D

3. E

4. D

5.C

6. A

7. E

8. C

9. E

10. A

11.D

12. C

13. C

14. B

15. B

16. E

17. E

18.C

19. B

20. B

21. A

22. A

23. B

24. D

25. A

Reklamlar

Yorum bırakın

Filed under AÖF - Türk Vergi Sistemi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s