Türk Vergi Sistemi – 1. Ünite – Gelir Vergisiyle İlgili Genel Bilgiler – Soru ve Cevapları

Türk Vergi Sistemi – 1. Ünite – Gelir Vergisiyle İlgili Genel Bilgiler – Soru ve Cevapları

1- Uygulama biçimi yönünden; gelirlerin çeşitli kategorilere ayrılarak, her kategorinin ayrı ayrı düzenlemeler içinde ayrı vergi oranları¬na ve genelde düz oranlı vergi tarifelerine göre vergilendirilmesine ne ad verilir?
A. Üniter gelir sistemi
B. Kaynak teorisi
C. Sedüler gelir sistemi
D. Net artış teorisi
E. Kaynakta vergi kesintisi

2- Kaynak teorisine göre, bir değerin gelir sayılabilmesi için iki unsurun birlikte var olması gere¬kir. Bu unsurlardan biri, gelirin üretim faktörleri¬nin biri veya birkaçının etkisi sonucu ortaya çıkmasıdır.
Diğeri aşağıdakilerden hangisidir?
A. Gelirin sürekli bir biçimde elde edilmesi
B. Gelirin belli bir miktarı aşması
C. Gelirin safi olarak elde edilmemesi
D. Gelirin mutlaka şirketler vasıtasıyla elde edil-mesi
E. Gelirin mutlaka Türkiye’de elde edilmesi

3- Aşağıdakilerden hangisi kaynak teorisine göre gelir kapsamına girmemektedir?
A. Gayrimenkullerin kiralanması karşılığı elde edilen gelirler
B. Emek karşılığı elde edilen gelirler
C. Ticari faaliyet sonucu elde edilen gelirler
D. Bağışlama yoluyla elde edilen varlıklar
E. Bankada açtırılan mevduat hesabı sonucu elde edilen gelirler

4- Aşağıdakilerden hangisi hem kaynak teorisi-ne hem de net artış teorisine göre gelir sayılır?
A. Miras
B. Öz tüketim
C. Bağış
D. Piyango ikramiyesi
E. Varlıkların değerindeki artışlar

5- Türk gelir vergisi geliri hangi teoriye göre kabul etmiştir?
A. Net artış teorisi
B. Kaynak teorisi
C. Tasarruf teorisi
D. Harcama teorisi
E. Kaynak ve net artış teorisi

6- G.V.K.’na göre aşağıdakilerden hangisi geli-rin özellikleri arasında sayılmaz?
A. Gerçek olması
B. Safi olması
C. Yıllık olması
D. Götürü olması
E. Kişisel olması

7- Gelir Vergisi Kanununa göre gelirin hangi özelliği muhasebe düzenini gerekli kılar?
A. Safilik
B. Yıllık
C. Gerçeklik
D. Kişisellik
E. Harcama ve tasarrufların toplamı olması

8- İlke olarak gelir hangi usule göre tespit edilir?
A. Götürü usul
B. Götürü gider usulü
C. Basit usul
D. Gerçek usul
E. En az geçim indirimi

9- Gelir vergisinin genel olarak gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınması gelirin hangi özelliğinin bir gereğidir?
A. Genel olma
B. Yıllık olma
C. Safi olma
D. Gerçek olma
E. Kişisel olma

10- Aşağıdakilerden hangisi gelirin yıllık olması ilkesinin istisnasına örnek olamaz?
A. Birden fazla yıl süren inşaat ve onarma işlerin¬den elde edilen kazançların vergilendirilmesi
B. Ölüm halinde vergilendirilme
C. Ülkeyi terk halinde vergilendirilme
D. Özel hesap dönemi kabul edilmiş mükellef-lerin vergilendirilmesi
E. Dar mükellef kurumların vergilendirilmesi

11- Gelir vergisinin mükellefi kimlerdir?
A. G.V.K.’nun kabul ettiği anlamda gelir elde eden gerçek kişiler.
B. G.V.K.’nun kabul ettiği anlamda gelir elde eden tüzel kişiler.
C. G.V.K.’nun kabul ettiği anlamda gelir elde eden gerçek ve tüzel kişiler.
D. Sadece Türkiye’de gelir elde eden gerçek kişiler.
E. Sadece Türkiye’de gelir elde eden tüzel kişiler.

12- İkametgahı Türkiye’de bulunan veya bir takvim yılında sürekli olarak Türkiye’de altı aydan fazla oturanların, Gelir Vergisi Kanunu açısından niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A. Dar mükellef
B. Tam mükellef
C. Vergi mükellefi
D. Kanunu temsilci
E. Vergi sorumlusu

13- Türkiye’de ikametgahı olmayan veya yerleşmiş sayılmayan kimselerin Gelir Vergisi Kanunu açısından niteliği nedir?
A. Dar mükellef
B. Tam mükellef
C. Vergi mükellefi
D. Kanuni temsilci
E. Vergi taşıyıcısı

14- Aşağıdakilerden hangisi tam mükellef sayılır?
A. Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye’ye gelen ve 6 aydan daha uzun süre Türkiye’de kalan yabancı uyruklu iş, ilim ve fen adamları
B. Tahsil amacıyla Türkiye’ye gelen ve 6 aydan daha uzun süre Türkiye’de kalan yabancı uyruklu kişiler
C. Merkezi Türkiye’de bulunan teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memlekette oturan Türk vatandaşları
D. Hüküm giymiş olmasından dolayı 6 aydan daha uzun süre Türkiye’deki bir ceza evinde kalan yabancı uyruklu kişiler
E. Hastalığı yüzünden 6 aydan daha uzun süre Türkiye’deki bir hastanede tedavi olan ya-bancı uyruklu kişiler

15- Türkiye’de ikametgahı olmayan veya yerleşmiş sayılmayan kişilerin dar mükellef olabilmelerinin ön şartı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Türkiye’de kazanç ve irat sahibi olmaları
B. Bir takvim yılında sürekli olarak 6 aydan fazla Türkiye’de bulunmaları
C. Türk vatandaşı olmaları
D. Faaliyetlerini Türkiye’de yapmamaları
E. Türkiye’de en az 100 işçi çalıştırmaları

16- Dar mükelleflerin ticari kazançlarını Türkiye’de elde etmiş sayılmaları için aşağıdakilerden hangisinin varlığı gerekir?
A. Kazanç sahibinin Türkiye’de işyerinin olma-ması
B. Kazanç sahibinin Türkiye’de daimi temsilci-sinin olmaması
C. Kazanç sahibinin Türkiye’de gayrimenkulle- rinin bulunması
D. Kazanç sahibinin Türkiye’de işyerinin olma¬sı veya daimi temsilcisinin bulunması
E. Kazanç sahibinin ikametgahının Türkiye’de bulunması

17- Dar mükelleflerin serbest meslek kazançlarını Türkiye’de elde etmiş sayılmaları için iki ölçü kabul edilmiştir. Bunlardan biri, serbest meslek faaliyetinin Türkiye’de yapılmasıdır. Diğeri aşağıdakilerden hangisidir?
A. İşin yabancı ülkede değerlendirilmesi
B. İşin Türkiye’de değerlendirilmesi
C. Ödemenin Türkiye’de yapılmaması
D. Mükellefin Türkiye’de gayrimenkulünün bu-lunması
E. Mükellefin Türkiye’de ikamet etmesi

18- G.V.K. tam mükelleflerin vergilendirilmesinde hangi kuralın uygulanacağını kabul etmiştir?
A. Mülkilik
B. Yersellik
C. Şahsilik
D. Ayırma
E. Birleştirme

19- Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanu¬nunun mükellefleri vergilendirmede mülkilik kuralını benimsemesinin sonucudur?
A. Yalnızca Türkiye’de elde edilen kazançlar vergilendirilir.
B. Türkiye’de elde edilen tüm kazançlar ve yurt dışında elde edilen ticari kazançlar vergilendirilir.
C. Yalnızca Türkiye’de elde edilen ticari kazançlar ve yurtdışında elde edilen tüm kazançlar vergilendirilir.
D. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında elde edilen tüm kazanç ve iratlar vergilendirilir
E. Yalnızca Türkiye dışında elde edilen kazançlar vergilendirilir.

20- Aşağıdakilerden hangisi ihracat istisnasın-dan yararlanır?
A. Dar mükellefler
B. Tam mükellefler
C. Tam ve dar mükellefler
D. Sadece kurumlar vergisi mükellefleri
E. Esnaf muaflığından yararlananlar

21- Aşağıdakilerden hangisi dar mükelleflerin yararlandığı istisna ve indirimlerden biri değildir?
A. İhracat istisnası
B. Sakatlık indirimi
C. Diplomat muaflığı
D. Ücret istisnası
E. Sergi ve panayır istisnası

22- Vergi alacağının doğumu için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A. Verginin tarh edilmesi
B. Verginin tahakkuk ettirilmesi
C. Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi
D. Verginin tahsil aşamasına gelmesi
E. Mükellefin tebliğ edilen vergiyi vergi yargısına götürmemesi

23- Aşağıdakilerden hangisi Türk gelir vergisinde vergiyi doğuran olaydır?
A. Re’sen tarhiyat yapılması
B. Malın satılması
C. Gelirin elde edilmesi
D. İkmalen tarhiyat yapılması
E. Mükellefin  gelirini beyan etmesi.

24- Aşağıdaki gelir türlerinden hangisinde “elde etmek” tahsil esasına bağlı değildir?
A. Ücret
B. Gayrimenkul sermaye iradı
C. Serbest meslek kazancı
D. Diğer kazanç ve irat
E. Zirai kazanç

25- Aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinde, genel olarak gelirin elde edilmiş sayılabilmesi için tahakkuk esası yeterli kabul edilmiştir?
A. Ücret
B. Serbest meslek kazancı
C. Gayrimenkul sermaye iradı
D. Ticari kazanç
E. Diğer kazanç ve iratlar

CEVAPLAR

1.C

2.A

3. D

4. B

5. E

6. D

7.C

8. D

9. E

10. E

11.A

12. B

13. A

14. C

15. A

16. D

17. B

18. C

19. A

20. A

21. B

22. C

23. C

24. E

25. D

Reklamlar

Yorum bırakın

Filed under AÖF - Türk Vergi Sistemi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s