Türk Vergi Sistemi – Ünite – 4 – Bölüm-1- GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI

Türk Vergi Sistemi – Ünite – 4 – Bölüm-1- GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI

1- Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanu-nundaki gayrimenkul kavramının kapsamına girmez?
A. Motorlu araçlar
B. İşletme hakları
C. Makine ve tesisat
D. Hisse senedi
E. Motorlu yükleme ve boşaltma araçları

2- Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sermaye iradı dolayısıyla vergi mükellefi değildir?
A. Gayrimenkullerin sahipleri
B. Gayrimenkullerin mutasarrıfları
C. Gayrimenkullerin kiracıları
D. Gayrimenkullerin bakıcıları
E. Gayrimenkullerin irtifak hakkı sahipleri

3- Aşağıdaki mal ve hakların hangisinin kira-lanmasından elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye iradı sayılmaz?
A. Arazi ve bina
B. Tuzlalar
C. Gemi ve gemi payları
D. Motorlu çekme aracı
E. Ticari işletmenin bilançosuna kayıtlı motorlu taşıt

4- Aşağıdakilerin hangisinden elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı değildir?
A. Memba suları ve madenlerin kiralanmasından
B. Voli ve dalyanların kiralanmasından
C. Gayrimenkul olarak tescil edilen hakların kiralanmasından
D. Telif haklarının sahipleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından
E. Tuğla ve kiremit harmanlarının kiralanma-sından

5- Aşağıdakilerin hangisinden elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı değildir?
A. Gayrimenkullerin mütemmim cüzü ve teferruatlarının asıl şeyden ayrı olarak kiralanmasından
B. Arama ve işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatlarının kiralanmasından
C. Tuzlaların ve madenlerin işletilmesinden
D. Marka ve ticaret unvanının kiralanmasından
E. İhtira beratlarının mucitleri ve kanuni mirasçıları dışındaki kişilerce kiralanmasından

6- Aşağıdakilerden hangisi mütemmim cüz değildir?
A. Kapının anahtarı
B. Evin penceresi
C. Arazi üzerindeki ağaç
D. Evin merdivenleri
E. Evin kapısı

7- Zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin sadece üründen pay alan arazi sahibinin geliri aşağıdaki gelir unsurlarından hangisine gir-mektedir?
A. Zirai kazanç
B. Sair kazanç ve irat
C. Ticari kazanç
D. Menkul sermaye iradı
E. Gayrimenkul sermaye iradı

8- Bir ticari işletmenin aktifinde kayıtlı bir gayrimenkulün kiralanmasından elde edilen gelir aşağıdakilerden hangisinin kapsamın-dadır?
A. Zirai kazanç
B. Sair kazanç ve irat
C. Ticari kazanç
D. Menkul sermaye iradı
E. Gayrimenkul sermaye iradı

9- Telif haklarının sahipleri veya kanuni miras-çıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelir aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin içinde yer alır?
A. Gayrimenkul sermaye iradı
B. Değer artışı kazancı
C. Ticari kazanç
D. Menkul sermaye iradı
E. Serbest meslek kazancı

10- Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kiralar nasıl değerlendirilir?
A. Hangi yıl için alınmış ise o yılın kirası sayılır
B. Elde edildiği yılın kirası sayılarak vergilendirilir
C. Gelecek yıllarda faizi ile vergilendirilir
D. Maliye Bakanlığı tarafından belirtilen tarihte vergilendirilir
E. Vergiden istisnadır

11- Kiranın yabancı para ile tahsili halinde hasılat hangi değer üzerinden Türk parasına çevrilir?
A. Piyasa değeri
B. Varlık bedeli
C. İtibari değeri
D. Borsa rayici
E. İskonto bedeli

12- Kiranın ayni olarak tahsilinde, emsal bedel aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit edilir?
A. Kiraya veren
B. Kiracı
C. Takdir komisyonu
D. Komisyoncu
E. Maliye Bakanlığı

13- Kiranın ayni olarak tahsil edilmesi halinde ayni değer, değerleme ölçülerinin hangisine göre değerlenir?
A. Tasarruf değeri
B. Kayıtlı değer
C. Emsal bedel
D. Borsa rayici
E. Maliyet bedeli

14- Bina ve arazilerde emsal kira bedeli V.U.K.’na göre belirlenen vergi değerinin yüzde kaçıdır?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
E. 8

15- İntifa ve irtifak haklarının kiralanmasında, emsal kira bedeli, maliyet bedellerinin yüzde kaçıdır?
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
E. 25

16- Aşağıdakilerden hangisi emsal kira bedeli esasının uygulanmayacağı durumlar arasında yer almaz?
A. Boş kalan gayrimenkullerin, korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ika-metinde bırakılması
B. Gayrimenkullerin mal sahiplerinin usul, fürû ve kardeşlerin ikametine tahsis edilmesi
C. Mal sahibi ile birlikte akrabalarında aynı evde ve dairede ikamet etmesi
D. Genel bütçeye dahil daireler ve katma büt-çeli idareler ile özel idareler ve belediyeler ile diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalar
E. Gayrimenkullerin mal sahiplerinin arkadaş-larının ikametine tahsis edilmesi

17- Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul ser-maye iradının tespitinde gider olarak indirilemez?
A. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri
B. Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri
C. Kiraladıkları mal ve haklan kiraya verenlerin ödedikleri kiralar
D. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak kanuna veya ilama dayanarak ödenen tazminatlar
E. Sahibi bulundukları ticarethaneyi kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutların kira bedeli

18- Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sermaye iradının tespitinde gider olarak indirilemez?
A. Aydınlatma ve ısıtma giderleri
B. İdare giderleri
C. Emsal kira bedeli
D. Sigorta giderleri
E. Kiralanan mallar için ödenen vergi ve harçlar

19- Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sermaye iradının tespitinde gider olarak indirilemez?
A. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar
B. Kiracı tarafından ödenen su, aydınlatma ve asansör giderleri
C. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutların kira bedelleri
D. Kiralanan mallara ait bakım ve idame giderleri
E. Kira konusu bina ile ilgili emlak vergisi

20- Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap tarihinden İtibaren 5 yıl süreyle iktisap bedelinin yüzde kaçı hasılattan indirilebilir?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
E. 8

21- Götürü gider indirimi hakkında aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Götürü gider indirimi, sadece hakların kiraya verilmesinden elde edilen hasılata uygulanır
B. Götürü gider indirimi usulünü seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler
C. Mükellefleri, gerçek giderleri belgelemek ve saklamak yükümlülüğünden kurtaran indirim türüdür
D. Götürü gider indirimi usulünü seçen mükel-lefler, götürü gider dışında gerçek giderlerden herhangi birisini ayrıca indiremezler
E. Hasılatta indirilebilecek götürü gider tutarı, hasılatın %25’idir

22- Gayrimenkul sermaye iradında, aşağıdaki-lerden hangisine götürü gider indirimi uygulanmaz?
A. Hakların kiraya verilmesi
B. Binanın kiraya verilmesi
C. Gemilerin kiraya verilmesi
D. Motorlu yükleme aracının kiraya verilmesi
E. Arazinin kiraya verilmesi

23- Götürü gider indirimine tabi olan mükellefler bu usulden kaç yıl geçmedikçe dönemezler?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

24- Gayrimenkul sermaye iradında götürü gider indirimini benimseyen mükellefler gayri safi hasılatların % kaçını gider olarak indirebilirler?
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
E. 30

25- Gayrimenkul sermaye iradında istisna, aşa-ğıdakilerden hangisinin kiralanmasında söz konusu olur?
A. Meskenin
B. İşyerinin
C. Voli ve dalyanların
D. Madenlerin ve tuzlaların
E. Kum ve çakıl istihsal yerlerinin

CEVAPLAR

1. D

2. D

3. E

4. D

5.C

6. A

7. E

8. C

9. E

10. A

11.D

12. C

13. C

14. B

15. B

16. E

17. E

18.C

19. B

20. B

21. A

22. A

23. B

24. D

25. A

Reklamlar

Yorum bırakın

Filed under AÖF - Türk Vergi Sistemi

Türk Vergi Sistemi – Ünite – 3 – Bölüm-2- SERBEST MESLEK KAZANCI

Türk Vergi Sistemi – Ünite – 3 – Bölüm-2- SERBEST MESLEK KAZANCI

1- Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin özelliklerinden biri değildir?
A.Ticari nitelikte olması
B.Şahsi sorumluluk altında kendi nam ve he-sabına yapılması
C.Uzmanlığa dayanması
D.Sürekli olması
E.Bir işverene tabi olmaksızın yapılması

2- Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin sürekli olarak yapıldığını gösteren durumlardan biri değildir?
A.Muayenehane, yazıhane gibi özel işyeri açmak
B.Çalışılan yere tabela veya levha asmak
C.Mesleki faaliyette bulunulduğunu gösterir ilanlar yapmak
D.Mesleki kitaplar almak
E.Mesleki kuruluşlara kaydolmak

3- Bir doktorun özel hastane işletmesinden elde ettiği kazanç aşağıdakilerden hangisidir?
A.Ticari kazanç
B.Serbest meslek kazancı
C.Zirai kazanç
D.Ücret
E.Menkul sermaye iradı

4- Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek erbabı değildir?
A.Avukatlar
B.Gümrük komisyoncuları
C.Noterler
D.Bakkallar
E.Konser veren müzik sanatçıları

5- Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek erbabı değildir?
A.Konser veren müzik sanatçıları
B.Dava vekilleri
C.Müşavirler
D.Tüm borsa ajan ve acentaları
E.Profesyonel sporcular

6- Serbest meslek erbabını bir araya getirerek örgütlemek veya bunlara sermaye sağlamak suretiyle veya sair suretlerle serbest meslek kazancından pay alanların bu kazancı aşağı-dakilerden hangisidir?
A.Ticari kazanç
B.Serbest meslek kazancı
C.Zirai kazanç
D.Menkul sermaye iradı
E.Ücret

7- Serbest meslek faaliyetiyle uğraşan kollektif şirket ortaklarının şirket kazancından aldıkları paylar aşağıdaki gelir unsurlarının hangisinin kapsamında yer alır?
A.Ticari kazanç
B.Arızi kazanç
C.Serbest meslek kazancı
D.Ücret
E.Değer artışı kazancı

8- Aşağıdakilerden hangisinin kazancı serbest meslek kazancıdır?
A.Diş protezcilerinin
B.Gayrimenkul alım-satımı ile sürekli uğraşanların
C.Gümrük komisyoncularının
D.Taşeronların
E.Bakkalların

9- Telif haklarının müellifleri ve kanuni mirasçıları tarafından satılması ve kiraya verilmesinden doğan kazançlar aşağıdakilerden hangisidir?
A.Menkul sermaye iradı
B.Gayrimenkul sermaye iradı
C.Ticari kazanç
D.Diğer kazanç ve irat
E.Serbest meslek kazancı

10- İhtira beratı ve telif haklarının müellifleri, mucitleri ve kanuni mirasçıları dışındaki kişiler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?
A.Ticari kazanç
B.Değer artışı kazancı
C.Arızi kazanç
D.Serbest meslek kazancı
E.Gayrimenkul sermaye iradı

11- Serbest meslek kazancı nasıl tespit edilir?
A.Gerçek usulde
B.Basit usulde
C.Götürü usulde
D.Soyut usulde
E.Yarı götürü usulde

12- Serbest meslek kazancı, aşağıdaki defterler-den hangisi ile tespit edilir?
A.Envanter defteri
B.Bilanço defteri
C.Defteri kebir
D.Yevmiye defteri
E.Serbest meslek kazanç defteri

13- Biletle girilen yerlerde, faaliyette bulunan dar mükellefin safi serbest meslek kazancı aşağıdakilerden hangisidir?
A.Hasılattan resimler çıkarıldıktan sonra elde edilen tutar
B.Hasılattan giderler çıktıktan sonra elde edilen tutar
C.Hasılattan resimler çıkarıldıktan sonra elde edilen tutarın yarısı
D.Hasılatın yarısı
E.Hasılat

14- Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek ka-zançlarında, hasılat kapsamına girmez?
A.Serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar
B.Müşteri ve müvekkillerden gider karşılığı olmak üzere alınan para ve ayınlar
C.Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde, alman bedel ile bunların kayıtlı değerleri arasındaki müspet fark
D.Müşteri veya müvekkilden vergi, resim, harç, keşif, şahitlik gibi hususlara harcanmak üzere alınan ve bu hususlara sarf edilmeyen para
E.Amortismana tabi varlıklar

15- Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek ka-zancında, gayri safi hasılattan gider olarak indirilemez?
A.İşyeri kirası
B.Suç sayılan fiiller sonucu ödenen tazminatlar
C.İşçi ücretleri
D.Mesleki faaliyetin yapılmasında başkalarına gördürülen hizmetler için ödenen paralar
E.İşle ilgili seyahat giderleri

16- Serbest meslek erbabı satın aldığı mesleki dergiler için ödediği bedelin ne kadarını gider olarak indirebilir?
A.Tamamını
B.Yarısını
C.En fazla 50 TL’sini
D.% 20’sini
E.Gider olarak indirilemez

17- Kiralamış olduğu bir işyerini aynı zamanda ikametgah olarak da kullanan bir serbest meslek erbabı, ödediği kiranın ne kadarını hasılattan gider olarak indirebilir?
A.Tamamını
B.Yarısını
C.En fazla 50 TL’sini
D.% 20’sini
E.Gider olarak indirilemez

18- Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazancının tespiti sırasında indirilebilecek  giderlerden biri değildir?
A.Kent içi ulaşım araçları ücretleri
B.Envantere dahil binek otomobillerin giderlerinin tamamı
C.Sakatlık indirimi
D.Mesleki faaliyetle ilgili ödenen tazminatlar
E.Gelir vergisi

19- Aşağıdakilerden hangisi telif kazançları istisnasından yararlanamaz?
A.Hattat
B.Heykeltıraş
C.Muallim
D.Ressam
E.Bestekar

20- Aşağıdakilerden hangisi telif hakları istisnasına konu eserlerden biri değildir?
A.Makale, röportaj
B.Hikaye, şiir, roman
C.Radyo ve televizyon senaryosu
D.Tercüme
E.Karikatür

21- Telif kazançları istisnasında stopaj oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A.%10
B.%17
C.%20
D.%22
E.%25

22- “Kadıköy Gazetesi’ne hizmet akdi ile bağlı olarak çalışan yazar Ahmet Yılmaz yazdığı makaleler karşılığında gazeteden elde ettiği gelir aşağıdakilerden hangisidir?
A.Serbest meslek kazancı
B.Ticari kazanç
C.Ücret
D.Menkul sermaye iradı
E.Gayrimenkul sermaye iradı

23- Aşağıdakilerden hangisinin, hükümetin izniyle açılan sergi ve panayırda yaptıkları serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, gelir vergisinden muaftır?
A.Dar mükellef serbest meslek erbablarının
B.Tam mükellef serbest meslek erbablarının
C.Dar mükelllef tacirlerin
D.Tam mükellef tacirlerin
E.Dar mükellef çiftçilerin

24- Köylerde veya son nüfus sayımına göre be-lediye içi nüfusu 5000’i aşmayan yerlerde aşağıdaki kimselerden hangisinin kazancı gelir vergisinden muaf tutulmamıştır?
A.Ebelerin
B.Arzuhalcilerin
C.Rehberlerin
D.Diş protezcilerinin
E.Sağlık memurlarının

25- Açtığı özel işyerine tabelasını asarak kendi adına ve hesabına faaliyette bulunan ebe, sünnetçi, arzuhalci, rehber gibi kimselerin, bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A.Ticari kazanç
B.Serbest meslek kazancı
C.Ücret
D.Menkul sermaye iradı
E.Vergiden muaftırlar

CEVAPLAR

1.A

2. D

3. D

4. D

5. E

6. B

7.C

8.C

9. E

10. B

11. A

12. E

13. C

14. E

15.B

16. A

17. A

18. E

19. C

20. D

21.B

22. C

23. A

24. D

25. B


Yorum bırakın

Filed under AÖF - Türk Vergi Sistemi

Türk Vergi Sistemi – Ünite – 3 –Bölüm-1-ZİRAİ KAZANÇ

Türk Vergi Sistemi – Ünite – 3 –Bölüm-1-ZİRAİ KAZANÇ

1- Aşağıdakilerden hangisi zirai faaliyet değildir?
A.Arazide yapılan ekim, bakım işleri
B.Arazi sahibinin çalışmadan üründen pay al-ması (yarıcılık)
C.Damızlık beslenmesi
D.Mantar toplanması
E.Balıkçılık

2- Aşağıdakilerden hangisi zirai faaliyet değildir?
A.Üretilen zeytin yağının dükkan açılarak satılması
B.Çiftçinin kendi ürünü olan çeltikten pirinç ürütmesi
C.Arazi ve göllerde balık yetiştirilmesi
D.Zirai faaliyette kullanılan araçların başka çiftçilerin zirai işlerinde çalıştırılması
E.Erkek damızlık beslenmesi

3- Zirai faaliyet sonucu elde edilen ürünlerin, mağaza veya dükkan açılarak satılması halinde elde edilen kazanç aşağıdaki gelir unsurlarından hangisine girer?
A.Ticari kazanç
B.Gayrimenkul sermaye iradı
C.Menkul sermaye iradı
D.Serbest meslek kazancı
E.Zirai kazanç

4- Aşağıdakilerden hangisi zirai bir işletme değildir?
A. Maden ocakları
B. Çiftlik
C. Mandıra
D. Dalyan
E. Hara

5- Aşağıdakilerden hangisi çiftçi olarak kabul edilemez?
A.Mandıra sahibi
B.Çiftlik sahibi
C.Dalyan işleticisi
D.Tarla sahibi
E.Ziraatla uğraşan kolektif şirket ortağı

6- Zirai faaliyetle uğraşan aşağıdaki şirketlerin hangisinde ortakların şirket kazancından aldıkları pay zirai kazanç kabul edilir?
A.Kollektif şirket
B.Adi şirket
C.Limited şirket
D.Anonim şirket
E.Adi komandit şirket

7- Aşağıdakilerden hangisinin kazançları gerçek usulde vergilendirilmez?
A.İşletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler
B.Bir biçerdöveri olan çiftçiler
C.5, 7 ve 8 yaşında üç traktörü olan çiftçiler
D.10 yaşından büyük üç traktörü olan çiftçiler
E.Biçerdöver mahiyetinde bir motorlu aracı olan çiftçiler

8- Aşağıdakilerden hangisi zirai kazançların gerçek usulde tespitinde dikkate alınacak ölçütlerden biridir?
A.Ürünlerin sulak yerlerde yetişmesi
B.Hayvancılıkla uğraşılması
C.Bir veya daha fazla biçerdöver sahibi olmak
D.10 yaşından büyük ikiden fazla traktöre sa-hip olmak
E.Ticari faaliyetle uğraşılmaması

9- Bilanço usulünü seçen çiftçiler bu usulden kaç yıl süreyle dönemezler?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

10- Zirai işletme hesabı esasından bilanço esasına geçmek isteyen çiftçiler için aşağıdakilerden hangisi ölçüt olarak alınır?
A.İşletme büyüklüğü
B.Arazi büyüklüğü
C.Mükellefin yazılı isteği
D.Gayri safi iş hasılatı
E.Motorlu araç sayısı

11- Aşağıdakilerden hangisi zirai kazancını bi-lanço esasına göre tespit eden çiftçinin tutacağı defterleri arasında yer almaz?
A.Envanter defteri
B.Yevmiye defteri
C.Büyük defter
D.Bilanço defteri
E.İşletme defteri

12- Zirai kazancın gerçek usulde tespiti sırasında aşağıdakilerden hangisi hasılat olarak kabul edilmez?
A.Gider yazılan değerlerin satılması halinde bunların satış bedelleri
B.Zirai ürünlerin tüketim maddeleriyle değiştirilmesi halinde verilen ürünlerin emsal bedelleri
C.Hasara uğrayan ürünler için alınan sigorta bedelleri
D.Üretilen ürünlerin satış bedelleri
E.Ödünç alınan tohumlukların emsal bedelleri

13- Aşağıdakilerden hangisi zirai kazancın gerçek usulde tespitinde indirilecek giderlerden biri değildir?
A.Tohum, gübre, yem ve ilaç giderleri
B.İşletmede çalışanlara ödenen ücretler
C.Hasar nedeniyle alınan sigorta tazminatları
D.Kira karşılığı kullanılan üretim araçları için yapılan ödemeler
E.İşletmeyle ilgili olarak ödenen sözleşmeye dayalı tazminatlar

14- Aşağıdakilerden hangisi zirai kazancın gerçek usulde tespitinde indirilecek giderlerden biri değildir?
A.İşletmeyle ilgili genel giderler
B.İşletme için harcanan paraların faizleri
C.İşletme sahibinin işletmeden çektikleri paralar
D.İşletme ile ilgili ödenen ayni vergi, resim ve harçlar
E.İşin önemi ve genişliği ile orantılı seyahat giderleri

15- Aşağıdakilerden hangisi zirai kazancın gerçek usulde tespitinde indirilecek giderlerden biridir?
A.Çiftçinin kendisinin, eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar
B.Çiftçinin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar
C.Çiftçinin kendisinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmeye yatırdıkları sermaye için yürütülecek faizler
D.İşletmede üretilen ürünlerden işletme sahibi ile eşi ve çocukları tarafından tüketilenler
E.Gelir vergisi

16- Aşağıdakilerden hangisi zirai kazancın gerçek usulde tespitinde indirilecek giderlerden biri değildir?
A.İşçilerin yemek, tedavi giderleri ile sigorta primleri
B.İşletmede kullanılan makine ve taşıtlar için harcanan yakıt, elektrik, yedek parça giderleri
C.V.U.K.’na göre ayrılan amortismanlar
D.İşletme için harcanan paraların faizleri
E.Her türlü para ve vergi cezaları

17- Zirai kazancın gerçek usule göre tespitinde aşağıdaki giderlerden hangisi hasılattan indirilemez?
A.Kiralanan zirai aletler için yapılan ödemeler
B.Çiftçinin işletmeden çektiği paralar
C.Akaryakıt giderleri
D.İşletme ile ilgili tohumluk giderleri
E.İşçilerin tedavi ve ilaç giderleri

18- Zirai kazancı gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin kazançları nasıl vergilendirilir?
A.Götürü usulde
B.Yarı götürü usulde
C.Basit usulde
D.Tevkifata tabi tutulur
E.Bilanço esasına göre

19- Aşağıdakilerden hangisi zirai kazancın gerçek usulde tespitinde, işletme büyüklüğünü belirlerken dikkate alınacak ölçütlerden biri değildir?
A.Çalışan işçi sayısı
B.Tekne boyu
C.Arazinin büyüklüğü
D.Zirai faaliyetin türü
E.Ağaç ve hayvan sayısı

20- Bakanlar Kurulu aşağıdakilerden hangisinin teklifi üzerine zirai işletme büyüklüğü ölçülerini tespit eder?
A.Takdir Komisyonu
B.Vergi Dairesi
C.Maliye Bakanlığı
D.Ziraat Odaları Birliği
E.Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu

CEVAPLAR

1. B

2. A

3. A

4. A

5. E

6. B

7. D

8. C

9. B

10.C

11.E

12. E

13. C

14. C

15. D

16. E

17. B

18. A

19. E

20. D

Yorum bırakın

Filed under AÖF - Türk Vergi Sistemi

TÜRK VERGİ SİSTEMİ – ÜNİTE – 2 – BÖLÜM – 2 – TİCARİ KAZANÇ – BASİT USUL

TÜRK VERGİ SİSTEMİ – ÜNİTE – 2 – BÖLÜM – 2 – TİCARİ KAZANÇ – BASİT USUL

1- Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tes-pitinde, basit usule tabi olmanın genel şartlarından biri değildir?
A. Mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması veya bulunması
B. İşyerinin yıllık kira bedelinin büyük şehir be-lediye sınırları içinde 4.300 TL’yi aşmaması
C. İşyerinin mülkiyetinin mükellefe ait olması halinde, emsal kira bedelinin büyük şehir belediye sınırları içinde 4.300 TL’yi aşmaması
D. Mükellefin ticari, zirai veya mesleki faaliyet-leri dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmaması
E. Mükellefin gayrimenkul sermaye iradı dola-yısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmaması

2- Alım, satım, imal, inşa ve tamir işi yapan ger-çek kişilerin ticari kazançlarının basit usule göre tespit edilebilmesi için, alış tutarlarının 2010 takvim yılında kaç TL’yi aşmaması gerekir?
A. 23.000
B. 30.000
C. 44.000
D. 60.000
E. 90.000

3- Adi ortaklıklarda ortaklardan biri basit usule tabi olmanın şartlarını taşımadığı takdirde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A. Tüm ortaklar basit usulden yararlanabilir.
B. Tüm ortaklar basit usulden yararlanamaz.
C. Sadece bir tanesi basit usulden yararlanabilir.
D. Sadece sermaye olarak emeğini koyan ortak basit usulden yararlanabilir.
E. Sadece nakit sermaye koyan ortak basit usulden yararlanabilir.

4- Basit usulde ticari kazanç nasıl tespit edilir?
A. Götürü olarak
B. Giderlerden hasılat düşülerek
C. Hasılattan giderler düşülerek
D. Yarı götürü olarak
E. Götürü gider usulüne göre

5- Basit usule tabi mükelleflerin defter tutma yükümü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Sadece yevmiye defteri tutarlar
B. Envanter ve bilanço defteri tutarlar
C. Defter-i kebir tutarlar
D. Karar defteri tutarlar
E. Defter tutma zorunlulukları yoktur

6- Basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybeden mükellefler, ne zamandan itibaren gerçek usulde vergilendirilirler?
A. Hemen
B. Ertesi takvim yılından
C. Takip eden aybaşından
D. Bir sonraki Mart ayından
E. Bir sonraki Temmuz ayından

7- Ticari kazançlarını gerçek usulde tespit eden mükellefler, basit usule ne zaman dönebilirler?
A. İstedikleri zaman
B. Gerçek usule tabi olmanın şartlarını kaybe-dince
C. Basit usule tabi olmanın şartlarını kazanınca
D. Ertesi takvim yılı başından
E. Asla dönemezler

8- Aşağıdakilerden hangisi basit usulden yararlanamayacak olanlardan biri değildir?
A. Sigorta prodüktörleri
B. Komisyoncular
C. Ödünç para verme işleriyle uğraşanlar
D. Bakkallar
E. Sarraflar ile değerli maden ve mücevherat alım-satımı yapanlar

9- Aşağıdakilerden hangisi basit usulden ya-rarlanamayacak olanlardan biri değildir?
A. Kollektif şirketlerin ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları
B. Reklam ve ilan işleriyle uğraşanlar
C. Gayrimenkul ve gemi alım satımıyla uğraşanlar
D. Berberler
E. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar

10- Aşağıdakilerden hangisinin ticari kazancı yarı götürü usulde tespit edilir?
A. Dar mükellef sigorta prodüktörü
B. Dar mükellef olup ulaştırma işi yapanlar
C. Dar mükellef olup gemi alım satımıyla uğraşanlar
D. Tam mükellef komisyoncular
E. Tam mükellef olup ödünç para verme işiyle uğraşanlar

11- Ticari kazancın yarı götürü usulde tespitinde Türkiye’de uygulanan usul aşağıdakilerden hangisidir?
A. Götürü usul
B. Uzlaşma usulü
C. Basit usul
D. Dağıtım usulü
E. Bağımsız muhasebe usulü

12- Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın yarı götürü usulde tespitinde dünyada uygulanan usullerden birisi değildir?
A. Götürü usul
B. Uzlaşma usulü
C. Basit usul
D. Dağıtım usulü
E. Bağımsız muhasebe usulü

13- Dar mükellefiyete tabi ulaştırma ve ihracat işinde kullanılan emsal oranları kim tarafından tespit edilir?
A. T.B.M.M
B. Bakanlar Kurulu
C. Cumhurbaşkanı
D. Maliye Bakanlığı
E. Vergi Dairesi

14- Bir işyeri açmaksızın, nakdi sermayesinden çok bedeni gücü ile çalışan ve ancak geçimini sağlayacak kadar kazanç elde eden, sanat ve ticaret erbabına ne ad verilir?
A. Esnaf
B. Tüccar
C. Ücretli
D. Müteahhit
E. Serbest meslek erbabı

15- Aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinde esnaf muaflığı uygulanabilir?
A. G.M.S.İ
B. Ticari kazanç
C. Ücret gelir
D. Menkul sermaye iradı
E. Diğer kazanç ve iratları

16- Aşağıdakilerden hangisi esnaf muaflığından faydalanamaz?
A. Bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya doğrudan doğruya tüketiciye iş yapan küçük sanat erbabı
B. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre kapı kapı dolaşarak tüketiciye mal satanlar
C. Ticari, zirai ve mesleki kazancından dolayı gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar
D. Hayvan arabası ile zaman zaman nakliyecilik yapan çiftçiler
E. Gezici olarak milli piyango bileti satanlar

17- Aşağıdakilerden hangisi, motorlu nakil aracı kullanmaksızın ve işyeri açmaksızın, gezici olarak perakende ticaret yapsa bile esnaf muaflığından yararlanamaz?
A. Simit satanlar
B. Yağ satanlar
C. Süt satanlar
D. Boza satanlar
E. Giyim eşyası satanlar

18- Aşağıdakilerden hangisi G.V.K.’nda düzenlenen ihracat istisnasının şartlarından biri değildir?
A. Malın yurt dışında imal edilmesi
B. Malın Türkiye’de imal edilmesi
C. İmal edilen malın Türkiye’de satılmaması
D. Türkiye’de satın alınan veya üretilen malın Türkiye dışında satılması
E. Türkiye dışında bulunan gerçek kişilere ait işletmenin iş merkezinin Türkiye dışında bulunması

19- Ticari kazançtaki ihracat istisnasından kimler yararlanır?
A. Anonim şirket ortakları
B. Tam mükellefler
C. Dar mükellefler
D. Adi komandit şirketlerin komanditer ortakları
E. Adi komandit şirketlerin komandite ortakları

20- İhracat istisnası aşağıdaki kazanç türlerin-den hangisine uygulanır?
A. Ticari kazanç
B. Diğer kazanç ve iratlar
C. Zirai kazanç
D. Menkul sermaye iradı
E. Gayrimenkul sermaye iradı

CEVAPLAR

1. E

2. D

3. B

4. C

5. E

6.B

7. E

8. D

9. D

10. B

11.A

12. C

13. D

14. A

15. B

16. C

17. E

18. A

19. C

20. A

Yorum bırakın

Filed under AÖF - Türk Vergi Sistemi

TÜRK VERGİ SİSTEMİ-ÜNİTE – 2 –BÖLÜM – 1 –TİCARİ KAZANÇ

TÜRK VERGİ SİSTEMİ-ÜNİTE – 2 –BÖLÜM – 1 –TİCARİ KAZANÇ

1- Aşağıdakilerden hangisi, Gelir Vergisi Kanunu yönünden, ticari ve sınai faaliyetin özelliklerinden biri değildir?
A. Faaliyetin sermaye ve teşebbüs faktörlerinin karışımı bir organizasyona dayanması.
B. Faaliyetin zirai faaliyet türünden bir faaliyet olmaması.
C. Faaliyetin serbest meslek faaliyeti türünden bir faaliyet olmaması.
D. Faaliyetin sürekli olarak yapılması.
E. Faaliyet sonucu mutlak kâr elde edilmesi.

2- Aşağıdakilerin hangisinden elde edilen gelir kanunda özel olarak sayılan ticari kazançlardan biri değildir?
A. Maden ocaklarının işletilmesi
B. Telif haklarının müellifleri tarafından satılması
C. Özel okulların işletilmesi
D. Gayrimenkul alım satımı işiyle sürekli uğraşılması
E. Coberlik faaliyetleri

3- Aşağıdakilerin hangisinden elde edilen gelir kanunda özel olarak sayılan ticari kazançlardan biri değildir?
A. Satın alınan bir arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek satılması
B. Kendi nam ve hesabına menkul kıymet alım satımı ile uğraşılması
C. Tuğla ve kiremit ocaklarının işletilmesi
D. Kum ve çakıl istihsal yerlerinin kiraya verilmesi
E. Diş protezciliği yapılması

4- Kollektif şirket ortaklarının şirket kazancından aldıkları paylar aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamında yer alır?
A. Ticari kazanç
B. Değer artışı kazancı
C. Sair kazanç
D. Menkul sermaye iradı
E. Gayrimenkul sermaye iradı

5- Adi komandit şirketlerde, komanditer ortakların şirket kazancından aldıkları paylar hangi gelir unsuru içine girer?
A. Ticari kazanç
B. Ücret
C. Gayrimenkul sermaye iradı
D. Menkul sermaye iradı
E. Serbest meslek kazancı

6- Adi komandit şirketlerde, komandite ortakların şirket kazancından aldıkları paylar hangi gelir unsuru içine girer?
A. Ticari kazanç
B. Menkul sermaye iradı
C. Ücret
D. Serbest meslek kazancı
E. Gayrimenkul sermaye iradı

7- Ziraatla uğraşan kolektif şirketin ortaklarının şirket kazancından aldıkları paylar aşağıdaki gelir unsurlarından hangisine girer?
A. Diğer kazanç ve irat
B. Zirai kazanç
C. Ticari kazanç
D. Menkul sermaye iradı
E. Serbest meslek kazancı

8- Aşağıdakilerden hangisinin şirket kazancından aldıkları paylar ticari kazanç olarak vergilendirilmez?
A. Tarımla uğraşan kollektif şirket ortaklarının
B. Tarımla uğraşan adi komandit şirkette komandite ortakların
C. Tarımla uğraşan adi şirket ortaklarının
D. Ticaretle uğraşan adi şirket ortaklarının
E. Ticaretle uğraşan kollektif şirket ortaklarının

9- Tarımsal faaliyette bulunan bir komandit şirketin komandite ortağının, şirket kazancından aldığı pay aşağıdaki gelir unsurlarından hangisine girer?
A. Diğer kazanç ve irat
B. Menkul sermaye iradı
C. Ticari kazanç
D. Zirai kazanç
E. Serbest meslek kazancı

10- Aşağıdakilerden hangisi, gelirinin ticari kazanç sayılması bakımından, kollektif şirket ortağına benzemektedir?
A. Adi komandit şirketin komanditer ortağı
B. Limited şirket ortağı
C. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin komanditer ortağı
D. Anonim şirket ortağı
E. Adi komandit şirketin komandite ortağı

11- Aşağıdakilerden hangisinin, şirket kazancından aldıkları paylar ticari kazanç olarak vergilendirilmez?
A. Kollektif şirket ortaklarının
B. Adi komandit şirkette komandite ortakların
C. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette komandite ortakların
D. Limited şirket ortaklarının
E. Adi şirket ortaklarının

12-  Birinci sınıf tüccarlar gelirlerini hangi esasa göre tespit ederler?
A. Basit hesap esası
B. Bilanço esası
C. Götürü esas
D. Muafiyet esası
E. İşletme hesabı esası

13- Birinci sınıf tüccarlar aşağıdaki defterlerden hangisini tutmak zorunda değildir?
A. Envanter Defteri
B. Büyük Defter
C. Yevmiye Defteri
D. Bilanço
E. İşletme Defteri

14- Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi birinci ve ikinci sınıf tüccar ayrımında dikkate alınan ölçütlerden biridir?
A. İşyeri kirası
B. İşçi sayısı
C. İşyeri büyüklüğü
D. İş hasılatı
E. Ortak sayısı

15- Aşağıdakilerden hangisi birinci sınıf tüccar değildir?
A. Her çeşit ticaret şirketleri
B. Kurumlar vergisine tabi tüzel kişiler
C. Her çeşit adi şirketler
D. Yıllık alım, satım ve iş hasılatı toplamları V.U.K.’na göre tespit edilen tutarların üzerinde olanlar
E. Kendi istekleriyle bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler

16- Bilanço esasına göre ticari kazanç nasıl hesaplanır?
A. Ödenmiş sermaye bulunarak
B. Hasılattan giderler düşülerek
C. Götürü olarak
D. Yılsonu öz sermayeden yılbaşı öz sermaye çıkarılarak
E. Yılbaşı öz sermayeden yılsonu öz sermaye çıkarılarak

17- Ticari kazancın bilanço esasına göre tespitinde, yıl içinde işletmeye eklenen değerler için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A. Yıl sonu öz sermaye ile yıl başı öz sermaye arasındaki farka eklenir.
B. Yıl sonu öz sermaye ile yıl başı öz sermaye arasındaki farktan çıkarılır.
C. Amortismana tabi tutulur.
D. Vergi iadesine tabi tutulur.
E. Yeniden değerlemeye tabi tutulur.

18- Müteşebbisin işe başladığı zaman işletmeye koyduğu ekonomik değerlerin toplamına ne ad verilir?
A. Döner sermaye
B. Çıkarılmış sermaye
C. Sermaye
D. Öz sermaye
E. Ödenmemiş Sermaye

19- Aşağıdakilerden hangisi öz sermaye mukayesesi yoluyla ticari kazancın tespitinde gerçek aktifi bulmak için bilançonun aktif toplamından çıkarılacak hesap tutarlarından biri değildir?
A. Amortismanlar
B. Mal hesabı
C. Zararlar
D. Karşılıklar
E. İlk tesis ve taazzuv giderleri

20- İkinci sınıf tüccarlar aşağıdaki defterlerden hangisini tutarak kazançlarını tespit ederler?
A. Defteri kebir
B. Yevmiye defteri
C. Kasa defteri
D. İşletme hesabı defteri
E. Envanter defteri

21- Aşağıdakilerden hangisinde, dönem sonu mal mevcutları kayıtlara hasılat olarak yazılmaktadır?
A. İşletme hesabı esası
B. Bilanço esası
C. Basit gider usulü
D. Basit usul
E. Ortak genel giderlerin dağılımı usulü

22- Birden fazla takvim yılında sürdürülen aşağıdaki faaliyet türlerinin hangisinde gelirin yıllık olması ilkesi geçerli değildir?
A. Coberlik faaliyeti
B. Sanayi ürünü ihracı
C. Maden ocağı işletilmesi
D. Özel okul işletilmesi
E. Taahhüde dayalı inşaat ve onarma işi

23- Taahhüde dayalı olarak yapılan ve birden fazla yıl süren inşaat ve onarma işleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Ticari kazancın takvim yılı esasından ayrılarak tespiti söz konusudur.
B. Söz konusu işler, istisna akdi içine giren işlerdir.
C. Kesin kâr veya zarar işin bittiği yılda belli olur.
D. İşin henüz bitmediği yıllarda elde edilen hasılat ve yapılan giderler, bir sonraki yıla devredilir.
E. Özel inşaatlardan elde edilen kazançlar da bu usule göre tespit edilir.

24- Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın gerçek usulde tespitinde, kazancın elde edilmesi ve devamının sağlanması için yapılan genel giderlerden biri değildir?
A. İşyerinin kira bedeli
B. İşyerinin aydınlatma ve ısıtma gideri
C. İşçilerin özel seyahat giderleri
D. Üretimde çalışan işçilerin ücretleri
E. İşletmenin posta, telefon ve telgraf giderleri

25- Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın gerçek usulde tespitinde, hasılattan indirilebilecek giderlerden biri değildir?
A. İşletme sahibinin ödediği gelir vergisi
B. Kırtasiye giderleri
C. İşçi ücretleri
D. Sabit kıymet amortismanları
E. İşle ilgili seyahat giderleri

26- Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın gerçek usulde tespitinde, hasılattan indirilebilecek giderlerden biri değildir?
A. İşçilerin, işyerinde ve işyerinin eklentilerinde yiyecek, tedavi ve ilaç giderleri
B. İşçiler için mükellef tarafından ödenen sigorta primleri
C. İşçilere işin gereği olarak verilen ve işten ayrılmaları durumunda geri alınacak olan giyim eşyası giderleri
D. İşle ilgili olmak şartıyla yazılı bir sözleşmeye, ilama veya kanuna dayanılarak ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar
E. İşletmede kayıtlı olmayan taşıtların amortismanları

27- Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın gerçek usulde tespitinde, hasılattan indirilebilecek giderlerden biri değildir?
A. İşverenlerin üyesi bulundukları sendikalara ödedikleri aidatlar
B. M.T.V.K.’nda yer alan I, III ve IV sayılı tarifeye göre ödenen motorlu taşıtlar vergisi
C. İşletmeye dahil olup sadece işte kullanılan taşıtların amortismanları ve giderlerinin tamamı
D. İşletmeyle ilgili olmak şartıyla emlak, gider, istihlak, damga, belediye vergileri ve harçlar
E. İşle ilgili yapılan, işin önemi ve genişliği ile orantılı seyahat ve ikamet giderleri

28- Ticari kazancın gerçek usulde tespitinde işle ilgili aşağıdaki giderlerden hangisi hasılattan indirilemez?
A. Her türlü para ve vergi cezaları
B. Seyahat giderleri
C. Amortismanlar
D. Bina ve arazi vergileri
E. Genel giderler

29- Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın gerçek usulde tespitinde, hasılattan indirilebilir?
A. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar
B. Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar ve ücretler
C. Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmedeki alacaklarına yürütülecek faizler
D. Akitlerde cezai şart olarak öngörülen tazminatlar
E. Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ve teşebbüs sahibinin suçundan doğan tazminatlar

30- Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın gerçek usulde tespitinde, işletmeye dahil olan iktisadi değerlerin amortismanlarının hasılattan indirilebilmesinin koşullarından biri değildir?
A. İktisadi değerlerin işletmede 1 yıldan daha uzun süre kullanılması
B. İktisadi kıymetlerin envanterde yer almaması
C. İktisadi değerlerin yıpranmaya ve aşınmaya maruz bulunması
D. İktisadi değerlerin değer kaybına maruz kalması
E. İktisadi değerlerin maliyetlerinin kanunen tespit edilmiş limitlerin (2010 yılı için 680 TL) üzerinde olması

CEVAPLAR

1. E

2. B

3. D

4. A

5. D

6. A

7. C

8.C

9. C

10. E

11. D

12. B

13. E

14. D

15. C

16. D

17. B

18. C

19. B

20. D

21. A

22. E

23. E

24. C

25. A

26. E

27. B

28. A

29. D

30. B


Yorum bırakın

Filed under AÖF - Türk Vergi Sistemi

Türk Vergi Sistemi – 1. Ünite – Gelir Vergisiyle İlgili Genel Bilgiler – Soru ve Cevapları

Türk Vergi Sistemi – 1. Ünite – Gelir Vergisiyle İlgili Genel Bilgiler – Soru ve Cevapları

1- Uygulama biçimi yönünden; gelirlerin çeşitli kategorilere ayrılarak, her kategorinin ayrı ayrı düzenlemeler içinde ayrı vergi oranları¬na ve genelde düz oranlı vergi tarifelerine göre vergilendirilmesine ne ad verilir?
A. Üniter gelir sistemi
B. Kaynak teorisi
C. Sedüler gelir sistemi
D. Net artış teorisi
E. Kaynakta vergi kesintisi

2- Kaynak teorisine göre, bir değerin gelir sayılabilmesi için iki unsurun birlikte var olması gere¬kir. Bu unsurlardan biri, gelirin üretim faktörleri¬nin biri veya birkaçının etkisi sonucu ortaya çıkmasıdır.
Diğeri aşağıdakilerden hangisidir?
A. Gelirin sürekli bir biçimde elde edilmesi
B. Gelirin belli bir miktarı aşması
C. Gelirin safi olarak elde edilmemesi
D. Gelirin mutlaka şirketler vasıtasıyla elde edil-mesi
E. Gelirin mutlaka Türkiye’de elde edilmesi

3- Aşağıdakilerden hangisi kaynak teorisine göre gelir kapsamına girmemektedir?
A. Gayrimenkullerin kiralanması karşılığı elde edilen gelirler
B. Emek karşılığı elde edilen gelirler
C. Ticari faaliyet sonucu elde edilen gelirler
D. Bağışlama yoluyla elde edilen varlıklar
E. Bankada açtırılan mevduat hesabı sonucu elde edilen gelirler

4- Aşağıdakilerden hangisi hem kaynak teorisi-ne hem de net artış teorisine göre gelir sayılır?
A. Miras
B. Öz tüketim
C. Bağış
D. Piyango ikramiyesi
E. Varlıkların değerindeki artışlar

5- Türk gelir vergisi geliri hangi teoriye göre kabul etmiştir?
A. Net artış teorisi
B. Kaynak teorisi
C. Tasarruf teorisi
D. Harcama teorisi
E. Kaynak ve net artış teorisi

6- G.V.K.’na göre aşağıdakilerden hangisi geli-rin özellikleri arasında sayılmaz?
A. Gerçek olması
B. Safi olması
C. Yıllık olması
D. Götürü olması
E. Kişisel olması

7- Gelir Vergisi Kanununa göre gelirin hangi özelliği muhasebe düzenini gerekli kılar?
A. Safilik
B. Yıllık
C. Gerçeklik
D. Kişisellik
E. Harcama ve tasarrufların toplamı olması

8- İlke olarak gelir hangi usule göre tespit edilir?
A. Götürü usul
B. Götürü gider usulü
C. Basit usul
D. Gerçek usul
E. En az geçim indirimi

9- Gelir vergisinin genel olarak gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınması gelirin hangi özelliğinin bir gereğidir?
A. Genel olma
B. Yıllık olma
C. Safi olma
D. Gerçek olma
E. Kişisel olma

10- Aşağıdakilerden hangisi gelirin yıllık olması ilkesinin istisnasına örnek olamaz?
A. Birden fazla yıl süren inşaat ve onarma işlerin¬den elde edilen kazançların vergilendirilmesi
B. Ölüm halinde vergilendirilme
C. Ülkeyi terk halinde vergilendirilme
D. Özel hesap dönemi kabul edilmiş mükellef-lerin vergilendirilmesi
E. Dar mükellef kurumların vergilendirilmesi

11- Gelir vergisinin mükellefi kimlerdir?
A. G.V.K.’nun kabul ettiği anlamda gelir elde eden gerçek kişiler.
B. G.V.K.’nun kabul ettiği anlamda gelir elde eden tüzel kişiler.
C. G.V.K.’nun kabul ettiği anlamda gelir elde eden gerçek ve tüzel kişiler.
D. Sadece Türkiye’de gelir elde eden gerçek kişiler.
E. Sadece Türkiye’de gelir elde eden tüzel kişiler.

12- İkametgahı Türkiye’de bulunan veya bir takvim yılında sürekli olarak Türkiye’de altı aydan fazla oturanların, Gelir Vergisi Kanunu açısından niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A. Dar mükellef
B. Tam mükellef
C. Vergi mükellefi
D. Kanunu temsilci
E. Vergi sorumlusu

13- Türkiye’de ikametgahı olmayan veya yerleşmiş sayılmayan kimselerin Gelir Vergisi Kanunu açısından niteliği nedir?
A. Dar mükellef
B. Tam mükellef
C. Vergi mükellefi
D. Kanuni temsilci
E. Vergi taşıyıcısı

14- Aşağıdakilerden hangisi tam mükellef sayılır?
A. Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye’ye gelen ve 6 aydan daha uzun süre Türkiye’de kalan yabancı uyruklu iş, ilim ve fen adamları
B. Tahsil amacıyla Türkiye’ye gelen ve 6 aydan daha uzun süre Türkiye’de kalan yabancı uyruklu kişiler
C. Merkezi Türkiye’de bulunan teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memlekette oturan Türk vatandaşları
D. Hüküm giymiş olmasından dolayı 6 aydan daha uzun süre Türkiye’deki bir ceza evinde kalan yabancı uyruklu kişiler
E. Hastalığı yüzünden 6 aydan daha uzun süre Türkiye’deki bir hastanede tedavi olan ya-bancı uyruklu kişiler

15- Türkiye’de ikametgahı olmayan veya yerleşmiş sayılmayan kişilerin dar mükellef olabilmelerinin ön şartı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Türkiye’de kazanç ve irat sahibi olmaları
B. Bir takvim yılında sürekli olarak 6 aydan fazla Türkiye’de bulunmaları
C. Türk vatandaşı olmaları
D. Faaliyetlerini Türkiye’de yapmamaları
E. Türkiye’de en az 100 işçi çalıştırmaları

16- Dar mükelleflerin ticari kazançlarını Türkiye’de elde etmiş sayılmaları için aşağıdakilerden hangisinin varlığı gerekir?
A. Kazanç sahibinin Türkiye’de işyerinin olma-ması
B. Kazanç sahibinin Türkiye’de daimi temsilci-sinin olmaması
C. Kazanç sahibinin Türkiye’de gayrimenkulle- rinin bulunması
D. Kazanç sahibinin Türkiye’de işyerinin olma¬sı veya daimi temsilcisinin bulunması
E. Kazanç sahibinin ikametgahının Türkiye’de bulunması

17- Dar mükelleflerin serbest meslek kazançlarını Türkiye’de elde etmiş sayılmaları için iki ölçü kabul edilmiştir. Bunlardan biri, serbest meslek faaliyetinin Türkiye’de yapılmasıdır. Diğeri aşağıdakilerden hangisidir?
A. İşin yabancı ülkede değerlendirilmesi
B. İşin Türkiye’de değerlendirilmesi
C. Ödemenin Türkiye’de yapılmaması
D. Mükellefin Türkiye’de gayrimenkulünün bu-lunması
E. Mükellefin Türkiye’de ikamet etmesi

18- G.V.K. tam mükelleflerin vergilendirilmesinde hangi kuralın uygulanacağını kabul etmiştir?
A. Mülkilik
B. Yersellik
C. Şahsilik
D. Ayırma
E. Birleştirme

19- Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanu¬nunun mükellefleri vergilendirmede mülkilik kuralını benimsemesinin sonucudur?
A. Yalnızca Türkiye’de elde edilen kazançlar vergilendirilir.
B. Türkiye’de elde edilen tüm kazançlar ve yurt dışında elde edilen ticari kazançlar vergilendirilir.
C. Yalnızca Türkiye’de elde edilen ticari kazançlar ve yurtdışında elde edilen tüm kazançlar vergilendirilir.
D. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında elde edilen tüm kazanç ve iratlar vergilendirilir
E. Yalnızca Türkiye dışında elde edilen kazançlar vergilendirilir.

20- Aşağıdakilerden hangisi ihracat istisnasın-dan yararlanır?
A. Dar mükellefler
B. Tam mükellefler
C. Tam ve dar mükellefler
D. Sadece kurumlar vergisi mükellefleri
E. Esnaf muaflığından yararlananlar

21- Aşağıdakilerden hangisi dar mükelleflerin yararlandığı istisna ve indirimlerden biri değildir?
A. İhracat istisnası
B. Sakatlık indirimi
C. Diplomat muaflığı
D. Ücret istisnası
E. Sergi ve panayır istisnası

22- Vergi alacağının doğumu için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A. Verginin tarh edilmesi
B. Verginin tahakkuk ettirilmesi
C. Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi
D. Verginin tahsil aşamasına gelmesi
E. Mükellefin tebliğ edilen vergiyi vergi yargısına götürmemesi

23- Aşağıdakilerden hangisi Türk gelir vergisinde vergiyi doğuran olaydır?
A. Re’sen tarhiyat yapılması
B. Malın satılması
C. Gelirin elde edilmesi
D. İkmalen tarhiyat yapılması
E. Mükellefin  gelirini beyan etmesi.

24- Aşağıdaki gelir türlerinden hangisinde “elde etmek” tahsil esasına bağlı değildir?
A. Ücret
B. Gayrimenkul sermaye iradı
C. Serbest meslek kazancı
D. Diğer kazanç ve irat
E. Zirai kazanç

25- Aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinde, genel olarak gelirin elde edilmiş sayılabilmesi için tahakkuk esası yeterli kabul edilmiştir?
A. Ücret
B. Serbest meslek kazancı
C. Gayrimenkul sermaye iradı
D. Ticari kazanç
E. Diğer kazanç ve iratlar

CEVAPLAR

1.C

2.A

3. D

4. B

5. E

6. D

7.C

8. D

9. E

10. E

11.A

12. B

13. A

14. C

15. A

16. D

17. B

18. C

19. A

20. A

21. B

22. C

23. C

24. E

25. D

Yorum bırakın

Filed under AÖF - Türk Vergi Sistemi